4000 ESSENTIAL WORDS IN ENGLISH

No Comments

4000 ESSENTIAL WORDS IN ENGLISH

Bộ từ vựng này dạy các từ mới có phiên âm, có file nghe từng từ, và có bài tập để thực hành luôn cho các từ đó.

Trọn bộ: 50.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.