Category: Đề thi

Tài liệu học tập dành cho sinh viên đại học dược năm thứ nhất 2015

No Comments

Sách gồm các bộ đề thi các môn đại cương và môn cơ sở năm 1, gồm cả lời giải chi tiết!

Các đề gồm:

 • đề thi môn học / học phần: toán thống kê y dược 2 ( nhiều mã đề )
 • đề thi môn học / học phân: toán cao cấp ( nhiều mã đề )
 • đề thi hết môn hóa đại cương – vô cơ ( nhiều mã đề )
 • đề kiểm tra thường xuyên – môn hóa đại cương – vô cơ ( nhiều mã đề )
 • đề thi hết môn tin học – k66, k67, k68, k69
 • đề thi vật lý I
 • đề thi vật lý đại cương ( nhiều đề )
 • đề thi hết học phần sinh học
 • đề thi môn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – leenin I
Các đề thi năm 2012 – 2014.. Sách là tài lieu hữu ích cho sinh viên năm nhất của trường đại học dược Hà Nội.
Sách day hơn 200 trang, bán với giá 80.000 Vnđ.
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

IELTS TEST BUILDER 2 SAM MCCARTER

No Comments

IELTS TEST BUILDER 2

Đây là sách đề IELTS ở mức độ cơ bản cho những bạn chưa biết nhiều về Ielts, gồm 4 đề thi với đầy đủ lời giải, hướng dẫn làm bài.

Chưa hết, cuối mỗi mục còn có thêm bài tập đơn giản, dễ hiểu giúp bạn làm quen với các cách làm bài IELTS, với những bạn đã có nền tảng cơ bản thì dùng để tự học rất tốt, còn nếu chưa vững hẳn, nên có người hướng dẫn thì sẽ hiệu quả hơn.

Báo giá: 45.000 Vnđ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

 

Master the SSAT & ISEE – Peterson’s

1 Comment

Tài liệu luyện thi SSAT và ISEE:  Master the SSAT & ISEE – Peterson’s

Content:

Contents
Before You Begin
How to Use This Book
What to Study
Special Study Features
An Important Note for Eighth- and Ninth-Graders
Parents’ Guide to Private Secondary School
You’re Well on Your Way to Success
Give Us Your Feedback
Top 10 Strategies to Raise Your Score
PART I: HIGH SCHOOL ENTRANCE EXAM BASICS
1 All About the Tests
What Are the High School Entrance Exams?
How Do I Find Out Which Exam I Must Take?
If I Have a Choice of Exams, How Do I Choose?
What Kinds of Questions Are Asked on High School Entrance
Exams?
How Are the Exams Structured?
What Do the Answer Sheets Look Like?
How Are the Exams Scored?
2 SSAT Questions
What Can You Expect on the Test?
How Does the SSAT Measure Verbal Ability?
How Does the SSAT Measure Quantitative Ability?
How Does the SSAT Measure Reading Ability?
What Is the Writing Sample?
5
3 ISEE Questions
What Can You Expect on the Test?
How Does the ISEE Measure Verbal Ability?
How Does the ISEE Measure Quantitative Ability?
How Does the ISEE Measure Reading Comprehension?
How Does the ISEE Measure Mathematics Achievement?
What Is the Essay Question?
PART II: DIAGNOSING STRENGTHS AND WEAKNESSES
4 Practice Test 1: Diagnostic Test
Section 1: Synonyms (SSAT and ISEE)
Section 2: Verbal Analogies (SSAT Only)
Section 3: Sentence Completions (ISEE Only)
Section 4: Reading Comprehension (SSAT and ISEE)
Section 5: Quantitative Ability (SSAT and ISEE)
Section 6: Quantitative Comparisons (ISEE Only)
Answers and Explanations
Evaluating Your Score and Planning Your Study Time
PART III: VOCABULARY REVIEW
5 Word Arithmetic (SSAT and ISEE)
Why Do They Test My Vocabulary?
How Are Words Built?
How Do Word Parts Work?
List of Common Word Parts
Word List
Exercises: Word Arithmetic
Answers and Explanations
PART IV: VERBAL ABILITY REVIEW
6 Synonyms (SSAT and ISEE)
What Do Synonym Questions Look Like?
6
How Do You Answer Synonym Questions?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Synonyms
Answers and Explanations
7 Verbal Analogies (SSAT Only)
What Makes a Verbal Analogy?
What Do Verbal Analogy Questions Look Like?
How Do You Solve Verbal Analogies?
What Do Smart Test-Takers Know?
Answers and Explanations
Exercises: Mixed Relationships
Answers and Explanations
8 Sentence Completions (ISEE Only)
What Makes a Sentence Completion?
How Do You Answer Sentence Completion Questions?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Sentence Completions
Answers and Explanations
PART V: READING REVIEW
9 Reading Comprehension (SSAT and ISEE)
Why Is My Reading Ability Being Tested?
What Kinds of Questions Will Be Asked?
How Do You Answer Reading Comprehension Questions?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Main Idea
7
Answers and Explanations
Exercises: Details
Answers and Explanations
Exercises: Vocabulary
Answers and Explanations
Exercises: Inference
Answers and Explanations
PART VI: MATHEMATICS REVIEW
10 Mathematics (SSAT and ISEE)
What Mathematics Must I Know?
How Do I Estimate the Answer?
When Must I Calculate?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Mathematics
Answers and Explanations
11 Quantitative Ability (SSAT and ISEE)
What Makes Multiple-Choice Math Easier?
How Do You Solve Multiple-Choice Quantitative Ability
Questions?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Quantitative Ability
Answers and Explanations
12 Quantitative Comparisons (ISEE Only)
What Are These Strange-Looking Questions?
How Do You Solve Quantitative Comparisons?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
8
Answers and Explanations
Exercises: Quantitative Comparisons
Answers and Explanations
PART VII: WRITING SAMPLE REVIEW
13 Writing Mechanics (SSAT and ISEE)
What Are Writing Mechanics?
What Are the Rules of Spelling?
Spelling Demons
What Are the Rules of Punctuation?
What Are the Rules for Capitalization?
What Are the Rules of Grammar?
What Is Correct English Usage?
How Can I Improve My Writing?
Exercises: Spelling
Answers and Explanations
Exercises: Principles of Grammar
Answers and Explanations
14 The Essay (SSAT and ISEE)
What Is the Purpose of the Essay?
How Do You Write an Essay Under Time Pressure?
What Do Smart Test-Takers Know?
Exercises: Essay Writing 1
Exercises: Essay Writing 2
Sample Responses 1
Sample Responses 2
PART VIII: FOUR PRACTICE TESTS
Practice Test 2: SSAT (Upper Level)
Part I: Writing Sample
Part II: Multiple Choice
9
Answers and Explanations
Score Yourself
Practice Test 3: SSAT (Upper Level)
Part I: Writing Sample
Part II: Multiple Choice
Answers and Explanations
Score Yourself
Practice Test 4: ISEE (Upper Level)
Section 1: Verbal Reasoning
Section 2: Quantitative Reasoning
Section 3: Reading Comprehension
Section 4: Mathematics Achievement
Section 5: Essay
Answers and Explanations
Score Yourself
Practice Test 5: ISEE (Upper Level)
Section 1: Verbal Reasoning
Section 2: Quantitative Reasoning
Section 3: Reading Comprehension
Section 4: Mathematics Achievement
Section 5: Essay
Answers and Explanations
Score Yourself
APPENDIXES
Appendix A: List of Synonyms
Appendix B: Parents’ Guide to Private Schools
Why Choose an Independent School?
Another Option: Independent Day Schools
Why Boarding School: Reasons I Chose This Path and Why
10
You Might, Too
Why a Therapeutic or Special Needs School?
Finding the Perfect Match
Plan a Successful School Search
Understanding the Admission Application Form
About Admission Tests and the SSAT
Paying for a Private Education
Appendix C: Private Schools At-a-Glance

Báo giá:

Peterson’s, “Master the SSAT & ISEE” (2014) ( bản cứng + bản mềm ) : Bản in: 200.000 VNđ – Bản mềm: 70.000 vnđ ( Sách dày 1000 trang )

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

 

900 Practice Questions for the Upper Level SSAT & ISEE

No Comments

900 Practice Questions for the Upper Level SSAT & ISEE

Tài liệu luyện thi SSAT:

Mục lục:

Contents
Cover
Title Page
Copyright
Acknowledgments
Part I: So, You Want to Improve Your Score!
Getting Started: Your Knowledge, Your Expectations
Your Guide to Getting the Most Out of This Book
Part II: Verbal
Synonyms
Synonyms: Answers and Explanations
Analogies and Sentence Completions
Analogies and Sentence Completions: Answers and Explanations
Part III: Math
Fractions, Decimals, and Percents
Fractions, Decimals, and Percents: Answers and Explanations
Exponents and Roots
Exponents and Roots: Answers and Explanations
Factors and Multiples
Factors and Multiples: Answers and Explanations
Solving for x
Solving for x: Answers and Explanations
Inequalities
Inequalities: Answers and Explanations
Triangles, Angles, and Lines
Triangles, Angles, and Lines: Answers and Explanations
Quadrilaterals
Quadrilaterals: Answers and Explanations
Circles and Cylinders
Circles and Cylinders: Answers and Explanations
Miscellaneous Geometry and Visual Perception
Miscellaneous Geometry and Visual Perception: Answers and Explanations
Reading and Interpreting Data
5
Reading and Interpreting Data: Answers and Explanations
Other Math Concepts
Other Math Concepts: Answers and Explanations
Part IV: Reading
Finding Information
Finding Information: Answers and Explanations
Understanding Purpose
Understanding Purpose: Answers and Explanations
Tone
Tone: Answers and Explanations
Vocab in Context
Vocab in Context: Answers and Explanations
Miscellaneous Reading
Miscellaneous Reading: Answers and Explanations
Full Passages
Full Passages: Answers and Explanations
Part V: Writing
Writing
Part VI: Practice Tests
SSAT Practice Test
SSAT Practice Test: Answers and Explanations
ISEE Practice Test
ISEE Practice Test: Answers and Explanations

 

Báo giá: 900 Practice Questions for the Upper Level SSAT & ISEE (2014 ) ( bản cứng + bản mềm ) : Bản in:140.000 vnđ – Bản ebook: 50.000 vnđ ( Sách 600 trang )

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Tài liệu ACCA 2015 update

No Comments

Danh mục tài lieu:

2015 BPP F1 Revision Kit

2015 BPP F1 Study Text

2015 BPP F2 Revision Kit

2015 BPP F3 Revision Kit

2015 BPP F3 Study Text

2015 BPP F4 Passcards

2015 BPP F4 Revision Kit

2015 BPP F4 Study Text

2015 BPP F5 Passcards

2015 BPP F5 Revision Kit

2015 BPP F5 Study Text

2015 BPP F7 Passcards

2015 BPP F7 Revision Kit

2015 BPP F7 Study Text

2015 BPP F8 Passcards

2015 BPP F8 Revision Kit

2015 BPP F8 Study Text

2015 BPP F9  Study Text

2015 BPP F9 Passcards

2015 BPP F9 Revision Kit

2015 BPP P1 Passcards

2015 BPP P1 Revision Kit

2015 BPP P1 Study Text

2015 BPP P2 Passcards

2015 BPP P2 Revision Kit

2015 BPP P2 Study Text

2015 BPP P3 Passcards

2015 BPP P3 Revision Kit

2015 BPP P3 Study Text

2015 BPP P4 Passcards

2015 BPP P4 Revision Kit

2015 BPP P4 Study Text

2015 BPP P5 Revision Kit

2015 BPP P5 Study Text

2015 BPP P7 Passcards

2015 BPP P7 Revision Kit

Các tài lieu là bản cứng ( Bản in) + bản mềm.

Báo giá bản in + bản mềm:

Mua tài liệu và báo giá: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Sách My first grammar (efuture)

2 Comments

my first grammar

Sách My first grammar (efuture)

My first grammar is a new series for young English learners. Using a fun and easy approach to grammar, My first Grammar strives to build a solid foundation for English language learning. Sutdents studying with My first Grammar will be presented with a guided set of tools to achieve their own mastery of English grammar. Providing easy to understand lessons and enjoyable activities, My first grammar enables students to maintain a felling of success from beginning to end.

Bao gồm: Student book, Workbook, teacher book

Báo giá level 1:

 • Student book: 65.000 VNđ
 • Workbook: 45.000 VNđ
 • Teacher book: 150.000 VNđ

Các level khác – Báo giá:  Liên hệ 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

đã có my next grammar !

 

Sách thanh lý: New Toeic Complete Test (Đột phá toàn diện)

No Comments

Sách thanh lý: New Toeic Complete Test (Đột phá toàn diện)

 • Nội dung sát với đề thi thực tế, biên soạn theo tiêu chuẩn ETS mới, tạo nên sự khác biết
 • Phát âm theo Anh, Canada, Mỹ, Úc, Đĩa CD được ghi âm theo quy cách thi Toeic mới, phát âm giống thi thật
 • Đột phá mới về các mẫu câu điền vào chỗ trống, hệ thống hoá các điểm ngữ pháp trọng tâm thường dùng trong Toeic
 • Kiến thức phong phú đa dạng, các tình huống được phong phú hoá, thực tiễn hoá đáp ứng được các yêu cầu trong quy cách thi Toeic mới
 • Đạt điểm cao hơn với sự hướng dẫn chi tiết hơn. Tất cả các câu hỏi đều được hướng dẫn đến từng chi tiết, rất thích hợp cho việc tự học. Nhanh chóng nâng cao năng lực nghe, đọc tieegns Anh. Toeic chắc chắn đạt điểm cao

Sách mới 80% – Không có viết vẽ gì vào sách. Đi kèm 2CD đề nghe!

Báo giá: 100.000 VNĐ ( giá bìa 168.000 VNĐ )

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Bài tập dùng đúng dạng từ Tiếng Anh (Word forms) – Nguyễn Tấn Lực

No Comments

Bài tập dùng đúng dạng từ Tiếng Anh (Word forms) – Nguyễn Tấn Lực

Sách gồm 150 bài chia dạng từ trong ngoặc, mỗi bài có 10 câu trả lời, bao gồm những từ ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh, từ trình độ beginer đến pre-advanced! Một tài liệu tham khảo hữu ích cho các học viên ôn thi đại học, thi Ielts, Toefl, Toeic, FCE…

Giá bán: 25.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Tuyển tập đề thi tiếng Anh (trường THPT chuyên ngữ ban hành nội bộ)

No Comments

Tuyển tập đề thi tiếng Anh (trường THPT chuyên ngữ ban hành nội bộ)

Bao gồm 11 đề thi tiếng Anh đầy đủ!

Báo giá:

Bản có đáp án: 50.000 VNĐ

Bản có đáp án chi tiết và giải thích: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Sách toeic ETS phiên bản ebook

10 Comments

de thi toeic that cua ets

Sách toeic ETS phiên bản ebook

Phiên bản ebook có báo giá như sau:

LC 1000: 60.000 đ

RC 1000: 60.000 đ

LC + RC 1000: 70.000 đ

LC + RC 1200: 70.000 đ

(Lưu ý: giá trên đã bao gồm CD nghe – nếu có)

Mua trọn bộ ebook: 250.000 đ

TẶng thêm: 5 bộ đề thi Toeic của Longman xịn!

(Báo giá bản in: http://shopngoaingu.com/bo-sach-de-thi-that-toeic-do-est-bien-soan/ )

Sách Toeic LC + RC 1000 : 5 bài full test Toeic của ETS

LC + RC 1200 : 6 bài full Test của ETS

LC 1000: 10 Bài full Listening Comprehension Toeic của ETS

Liên hệ: shop ngoại ngữ Mr. Hải 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com