Tag: nxb giáo dục

Tiếng Anh lỗi thường gặp, phân tích và giải đáp – NXB Giáo Dục

 

Tiếng Anh lỗi thường gặp, phân tích và giải đáp – NXB Giáo Dục

Báo giá: 80.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Để nói tốt tiếng Anh – Trần Anh Thơ – for better English Spoken – nxb Giáo Dục

Để nói tốt tiếng Anh – Trần Anh Thơ – for better English Spoken – nxb Giáo Dục

Sách dày khoảng 500 trang. Sách hướng dẫn cách nói trong mọi tình huống giao tiếp, thông qua các mẫu câu. Song ngữ Anh – Việt

Báo giá: 120.000 đ

Liên hệ: Shopngoaingu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Những mẫu câu cơ bản Tiếng Anh (Basic English Sentence Patterns) – Bùi Ý – NXB Giáo Dục

Những mẫu câu cơ bản Tiếng Anh (Basic English Sentence Patterns) – Bùi Ý – NXB Giáo Dục

Báo giá: 60.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com