Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến