Bài tập luyện thi, Cẩm nang sử dụng từ trong ngữ cảnh tiếng Anh, Trần Bá Sơn, Thy Hải

[​IMG]
Bài tập luyện thi, Cẩm nang sử dụng từ trong ngữ cảnh tiếng Anh, Trần Bá Sơn, Thy Hải

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Grammar for great writing A, Keith S. Folse, National Geographic Learning, Cengage Learning with answer key

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Grammar for great writing A, Keith S. Folse, National Geographic Learning, Cengage Learning with answer key

Báo giá: Bản mềm PDF + key: 60.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

CFA 2022 Level II – SchweserNotes Book 1 + book 2 + book 3 + book 4 + book 5 (cfa level 2)

[​IMG]

CFA 2022 Level II – SchweserNotes Book 1 (cfa level 2)
Quantitative Methods and Economics
214 pages

[​IMG]

CFA 2022 Level II – SchweserNotes Book 2 (CFA level 2)
Financial Statement Analysis and Corporate Issuers
291 pages

[​IMG]

CFA 2022 Level II SchweserNotes Book 3 (CFA level 2)
Equity Valuation
242 pages

[​IMG]

CFA 2022 Level II SchweserNotes Book 4 (CFA level 2)
Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments
288 pages

[​IMG]

CFA 2022 Level II SchweserNotes Book 5 (CFA level 2)
Portfolio Managerment and Ethical and Professional Standards
198 pages

CFA 2022 Level II – SchweserNotes Book 1 + book 2 + book 3 + book 4 + book 5 (cfa level 2)

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000/ 1 book | Trọn bộ: 120.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Nguyên tắc kế toán, song ngữ Việt – Anh, Principles of accounting, Mai Thanh Tòng, Văn Khương, Belverd E. Neddles Jr., Henry R. Anderson, James C. Caldwell

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Nguyên tắc kế toán, song ngữ Việt – Anh, Principles of accounting, Mai Thanh Tòng, Văn Khương, Belverd E. Neddles Jr., Henry R. Anderson, James C. Caldwell
567 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ |

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Luận Anh Văn, English compostion, Nguyễn Xuân Khánh, Giáo Sư Anh Văn

[​IMG]

Luận Anh Văn, English compostion, Nguyễn Xuân Khánh, Giáo Sư Anh Văn
357 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Phiên dịch sách báo Anh – Việt, Việt Anh, Nguyễn Văn Tạo, giáo sư sinh ngữ

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Phiên dịch sách báo Anh – Việt, Việt Anh, Nguyễn Văn Tạo, giáo sư sinh ngữ
464 trang

Báo giá; Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cơ sở tiếng Trung về lịch sử văn hóa kinh tế, Nguyễn Văn Hồng, Trần Như Bổng

[​IMG]

[​IMG]

Cơ sở tiếng Trung về lịch sử văn hóa kinh tế, Nguyễn Văn Hồng, Trần Như Bổng
Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Trung Quốc Học khoa Đông Phương trường ĐH KHXH và NV

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com