1200 câu giao tiếp Hoa Việt, Quan Bình, Ngọc Lân biên soạn