15000 câu bản ngữ Anh Mỹ Thông dụng by Fath Tan (15000 sentence patterns of daily native english american)