19 vấn đề nghe không hiểu tiếng Nhật, Yamada Sato, tiếng nhật cho người mới bắt đầu