2000 từ và mẫu câu Hàn – Việt thông dụng by Kim Ki Tae và Kim Seon Kwon