210 Bài luận Tiếng anh, Trần Công Nhàn, Lê Trần Doanh Trang