2500 câu anh hoa việt thông dụng, Nguyễn Thành Danh