300 câu hội thoại tiếng Quảng và tiếng Phổ Thông, Nguyễn Hữu Trí