44 công thức luyện nói tiếng Anh chuẩn mực, Nguyễn Hữu Dự