55 bài luyện dịch Việt Anh, Trình độ Trung Cấp, Nguyễn Thuần Hậu