A handbook of english sentence writing for Vietnamese students, Tự học viết câu hoàn chỉnh, Thầy Lê Tôn Hiến