Bài học về ngôn ngữ và văn mình Pháp (dịch và diễn giải: Nguyễn Văn Tạo) | Cours De Lange Et De Civilisation Francaises