Bài luận tiếng Trung : THS. Nguyễn Ngọc Lân – Anh Dương