Bài tập luyện dịch Việt Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục