Bài tập luyện thi các thí và giới từ tiếng Anh, Trần Bá Sơn