Bài tập luyện thi tiếng Anh – Bài luận, Trần Bá Sơn