Bài tập từ vựng tiếng Anh (trình độ A, B), Xuân Bá