Bộ sách học đọc và mở rộng kiến thức từ vựng tiếng Anh nhiều mức độ

Bộ sách phù hợp cho các lứa tuổi học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, luyện thi IELTS, Toefl, Toeic…

Oxford Read and Discover: 6 Level , mỗi level gồm nhiều chủ đề về các lĩnh vực trong cuộc sống, có file nghe đi kèm để nghe!

Bao gồm các cuốn:

Level 1:

 • Oxford Read and Discover Level 1 and 2 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 1 Art
  Oxford Read and Discover Level 1 Art Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Art Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 At the Beach
  Oxford Read and Discover Level 1 At the Beach Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 At the Beach Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Eyes
  Oxford Read and Discover Level 1 Eyes Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Eyes Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Fruit
  Oxford Read and Discover Level 1 Fruit Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Fruit Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 In the Sky
  Oxford Read and Discover Level 1 In the Sky Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 In the Sky Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Schools
  Oxford Read and Discover Level 1 Schools Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Schools Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Trees
  Oxford Read and Discover Level 1 Trees Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Trees Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Wheels
  Oxford Read and Discover Level 1 Wheels Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Wheels Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Wild Cats
  Oxford Read and Discover Level 1 Wild Cats Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Wild Cats Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Audio CD Pack

Level 2:

 • Oxford Read and Discover Level 2 Camouflage
  Oxford Read and Discover Level 2 Camouflage Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Camouflage Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Cities
  Oxford Read and Discover Level 2 Cities Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Earth
  Oxford Read and Discover Level 2 Earth Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Electricity
  Oxford Read and Discover Level 2 Electricity Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Electricity Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Farms
  Oxford Read and Discover Level 2 Farms Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 In the Mountains
  Oxford Read and Discover Level 2 In the Mountains Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 In the Mountains Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Jobs
  Oxford Read and Discover Level 2 Jobs Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Jobs Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Plastic
  Oxford Read and Discover Level 2 Plastic Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Plastic Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Sunny and Rainy
  Oxford Read and Discover Level 2 Sunny and Rainy Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Your Body
  Oxford Read and Discover Level 2 Your Body Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 and 2 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 2 Your Body Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Earth Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Farms Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Audio CD Pack

Level 3:

 • Level_3 All_About_Desert_Life
  Level_3 Amazing_Minibeasts
  Level_3 Animals_in_the_Air
  Level_3 Festivals_around_the_World
  Level_3 Free_Time_Around_the_World
  Level_3 How_to_Stay_Healthy
  Level_3 How_We_Make_Products
  Level_3 Life_in_Rainforests
  Level_3 Machines_Then_and_Now
  Level_3 Sound_and_Music
  Level_3 Super_Structures
  Level_3 Wonderful_Water
  Level_3 Your_Five_Senses

Level 4:

 • Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Plants
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Plants Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Plants Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals at Night
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals at Night Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals at Night Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals in Art
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals in Art Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals in Art Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 How to Stay Healthy
  Oxford Read and Discover Level 4 How to Stay Healthy Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 How to Stay Healthy Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 4 Machines Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 4 Machines Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Machines Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Wonders of the Past
  Oxford Read and Discover Level 4 Wonders of the Past Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Wonders of the Past Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Levels 3-6 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle e-book – buy codes for institutions

Level 5:

 • Oxford Read and Discover Level 5 All About Islands
  Oxford Read and Discover Level 5 All About Islands Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 All About Islands Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 5 Exploring Our World
  Oxford Read and Discover Level 5 Exploring Our World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Exploring Our World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials To Products
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials To Products Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials To Products iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 5 Medicine Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 5 Medicine Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Medicine Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Our World in Art
  Oxford Read and Discover Level 5 Our World in Art Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Our World in Art Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Transportation Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 5 Transportation Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Transportation Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Wild Weather
  Oxford Read and Discover Level 5 Wild Weather Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Wild Weather Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Levels 3-6 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations e-book
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Lifecycles e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products e-book – buy codes for institutions

Level 6:

 • Oxford Read and Discover Level 6 All About Space
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Caring For Our Planet
  Oxford Read and Discover Level 6 Caring For Our Planet Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Caring For Our Planet Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 6 Clothes Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 6 Clothes Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Clothes Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Earth Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 6 Earth Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Earth Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Helping Around the World
  Oxford Read and Discover Level 6 Helping Around the World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Helping Around the World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 6 Your Amazing Body
  Oxford Read and Discover Level 6 Your Amazing Body Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Your Amazing Body Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Levels 3-6 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space e-book
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products e-book – buy codes for institutions

Báo giá: Trọn bộ bản mềm: 150.000 VNĐ / 1 đĩa DVD

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com