Bộ sưu tập ngữ pháp tiếng anh hiện đại (căn bản và nâng cao), Nguyễn Trùng Khánh