Bồi dưỡng phương pháp dạy tiếng anh, Phạm Hương Luyện, Hoàng Xuân Hoa