Britain In Close-Up, David McDowall, Phạm Phương Luyện