Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn – Lê Huy Khoa dịch, tổng hợp, bổ sung