Các tình huống giao tiếp tiếng Hoa cho người đi du học nước ngoài, Ỷ Lan, Lý Phương Mai