Cách sử dụng giới từ và mạo từ trong tiếng Anh, Thảo Nguyên