Cẩm nang sử dụng tính từ tiếng anh, Vương Các, Nguyễn Văn Công