Category: Kỹ năng

Tuyển tập những bài luận mẫu, Bùi Quang Đông, guide to upper primary lower secondary students

Tuyển tập những bài luận mẫu, Bùi Quang Đông, guide to upper primary lower secondary students

376 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách in: 120.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cambridge Grammar and Writing Skills, Learner’s Book 1, Sarah Lindsay, Wendy Wren

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

Cambridge Grammar and Writing Skills, Learner’s Book 1, Sarah Lindsay, Wendy Wren

Sách học ngữ pháp và kỹ năng viết dành cho học sinh tiểu học

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ  | Bản sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Oxford English Grammar Course Intermediate by Michael Swan, Catherine Walter

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Oxford English Grammar Course Intermediate with answer by Michael Swan, Catherine Walter
including pronunciation for Grammar
400 pages in colour

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Oxford English Grammar Course Advanced by Michael Swan, Catherine Walter

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Oxford English Grammar Course Advanced by Michael Swan, Catherine Walter
including pronunciation for Grammar
361 pages in colour

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 2, Third Edition, Paul Macintyre, David Bohlke, National Geographic Learning

Reading explorer 2, Third Edition, Paul Macintyre, David Bohlke, National Geographic Learning || 190 pages in colour

Cuốn này tương đương trình độ B1 – B2 (CEFR)

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản photo: 120.000 (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com 

Reading explorer 3 – Third Edition (3rd) by Nancy Douglas, David Bohlke, National Geographic Learnings

 

Reading explorer 3 – Third Edition (3rd) by Nancy Douglas, David Bohlke, National Geographic Learnings – 208 pages in colour

Cuốn này tương đương với CEFR B2

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Sách photo: 120.000 đ( chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com