Chiến thắng kỳ thi 9 vào 10 chuyên môn Tiếng Anh, Bùi Văn Vinh