Chuẩn kiến thức về đặt câu Tiếng Anh, Sentence Building, Lê Văn Sự