Danh sách Video training bán

No Comments

Danh sách các bộ Video training cho học viên:

1. Video Production Techniques Location Lighting : 764Mb

2. Udemy – Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 By Paul Cheney – Introduction, Intermediate, Advanced : 3.06Gb

3. Start with a Theme Video Blogs in WordPress

4. Master Spoken English – Feeling Phonics ( DVD Rip): 4Gb

5. Lynda.com – Green Screen Techniques for Video and Photography: 5.57 Gb

6. Lynda com – Design The Web Video Graphics And Animation

7. Lynda – Programming for Non-Programmers – iOS 7

8. Lynda – Motion Graphics for Video Editors Creating Backgrounds: 2.96 Gb

9. Lynda – Design the Web_ From Illustrator to HTML5 Canvas – MG: 206Mb

10.  HTML5, CSS3, and jQuery with Adobe Dreamweaver CS5.5: 600 Mb

11. HTML5 Power Workshop with Andy Olsen 400 Mb

12. Tuyển tập Video các bài giảng tiếng Anh: 40 Gb

NỘI DUNG

Chương 1. Thời gian hiện tại

001_ Bài 1: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

002_ Bài 2: Trạng từ chỉ tần suất và âm cuối –s trong hiện tại đơn

003_ Bài 3: Động từ chỉ trạng thái và động từ chỉ hành động

Chương 2. Thời gian trong quá khứ

004_ Bài 1: Thì quá khứ đơn

005_ Bài 2: Động từ có quy tắc

006_ Bài 3: Các thành phần chính của động từ

007_ Bài 4: Thì quá khứ tiếp diễn

008_ Bài 5: Mệnh đề thời gian. Thói quen trong quá khứ

Chương 3. Thời gian tương lai

009_ Bài 1: Cách dùng Be going to và Will

010_ Bài 2: Sự khác nhau của Be going to và Will

011_ Bài 3: Mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai và câu điều kiện

012_ Bài 4: Diễn tả tương lai với thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

013_ Bài 5: Tương lai gần

Chương 4. Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành

014_ Bài 1: Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ phân từ

015_ Bài 2: Quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

016_ Bài 3: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

017_ Bài 4: Quá khứ hoàn thành

Chương 5. Mệnh đề danh từ

018_ Bài 1: Cấu trúc mệnh đề danh từ

019_ Bài 2: Mệnh đề danh từ với “Who, Whose, what”

020_ Bài 3: Mệnh đề danh từ với “that”

021_ Bài 4: Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp

022_ Bài 5: Cấu trúc động từ trong lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp

Chương 6. Mệnh đề tính từ

023_ Bài 1: Mệnh đề tính từ với “Who, Whom, That”

024_ Bài 2: Mệnh đề tính từ với “Which, that”

025_ Bài 3: Giới từ và “Whose” trong mệnh đề tính từ

026_ Bài 4: Mệnh đề tính từ với “Where, when, why”

027_ Bài 5: Mệnh đề tính từ rút gọn

Chương 7. So sánh

028_ Bài 1: So sánh “bằng, hơn, nhất”

029_ Bài 2: So sánh “hơn…”

030_ Bài 3: So sánh với danh từ và so sánh lặp lại

031_ Bài 4: So sánh kép và so sánh nhất

032_ Bài 5: Cách sử dụng “The same, Similar, Diffirent, Like, Alike”

Chương 8. Câu bị động

033_ Bài 1: Cách thành lập câu bị động

034_ Bài 2: Dạng bị động của động từ tình thái và cách dùng “By”

035_ Bài 3: Bị động diễn tả trạng thái và tính từ phân từ

036_ Bài 4: Thói quen trong quá khứ và hiện tại: “Used to” và “Be used to”

Chương 9. Câu hỏi yêu cầu

037_ Bài 1: Câu hỏi yes / no và câu hỏi thông tin

038_ Bài 2: Câu hỏi với “What” và “What kind of…”

039_ Bài 3: Câu hỏi với “Which”, “Who” và “How”

040_ Bài 4: Câu hỏi với “How often, How far” và “ How long- it take”

041_ Bài 5: Câu hỏi với “How” và câu hỏi đuôi (Tag question)

Chương 10. Danh từ và đại từ

042_ Bài 1: Danh từ số nhiều

043_ Bài 2: Trật tự của chủ ngữ, động từ và tân ngữ

044_ Bài 3: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

045_ Bài 4: Tính từ làm bổ ngữ  cho danh từ

046_ Bài 5: Đại từ nhân xưng và sở hữu danh từ

047_ Bài 6: Cách dùng “Other, Another”

Chương 11. Động từ tinh thái

048_ Bài 1: Cách sử dụng động từ tinh thái “Can, could, may, might”

049_ Bài 2: Cách dùng “May, could, can, should/Ought to, have to, must”

050_ Bài 3: Cách dùng “Had better, have to, do not have to, must”

051_ Bài 4: Câu mệnh lệnh và cách dùng “Would rather, had better”

Chương 12. Danh từ đếm được / không đếm được

052_ Bài 1: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

053_ Bài 2: Cách sử dụng “Many/Much, A few/ A little, Few/Little, A lot of . . .”

054_ Bài 3: Cách sử dụng mạo từ “A, The”

055_ Bài 4: Danh động từ và động từ nguyên mẫu (Phần 1)

056_ Bài 5: Danh động từ và động từ nguyên mẫu (Phần 2)

057_ Bài 6: Liên từ (Phần 1)

058_ Bài 7: Liên từ (Phần 2)

13. Foundations of Video The Art of Editing : 2.33 Gb

http://i.imgur.com/gfDz1sN.jpg

14. Lynda Adding Graphics and Animation to Video : 300Mb

15. Dog Whisperer: Người dạy chó full seasons LINK

16. Phim dạy câu cá:  Lake Escapes for Pike and Zander with Matt Hayes + Matt Hayes – Total Fishing Series  + Fly Fishing : 01 DVD
17. TTC – Art of Teaching – Best Practices from a Master Educator
18. Learn how to make iPhone and iPad apps in 1 hour
19. CreativeLive – Ryan Holiday – Smart PR for Artists, Entrepreneurs and Small Business
20. Lynda.com – Mobile Web Design & Development Fundamentals
21. Basic Yoga Workout for Dummies
22. YOGA BEGINNERS AND BEYOND
23. Photoshop Top Secret DVD 1 2 3 4 – Interactive Video Tutorial
24. TTC – Story of Human Language

Báo giá: LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.