Để nói và viết đúng Tiếng PHáp, 4000 ví dụ về sự khác biệt trong tinh thần ngôn ngữ