Đĩa nghe mp3 cuốn Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh Việt – Việt Anh