Đĩa nghe và phần mềm English Explorer 1 | Workbook Audio cd và MultiRom