Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang Tiếng Anh by Pumspyanski, NXB Khoa học và kỹ thuật