Đối chiếu thành ngữ, tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp, Trần Đình Bình Xét trên bình diện ngôn ngữ và văn hóa