[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

My Practical Guide to Speaking and Writing English, Alison Wood, Mike Black, Learners
Tiếng Anh thực dụng trong nói và viết hàng ngày
305 pages

 

Học tiếng Anh căn bản, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cho người mất gốc… là học cái gì? Thì đây – Cuốn sách và các tác giả đã đưa ra các bài học, nhóm từ vựng, nhóm kỹ năng đọc việc cho các chủ đề và tình huống cụ thể.

Kiên trì học xong đảm bảo sẽ sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và các công việc hàng ngày!

Báo giá: Bản mềm PDF : 60k  | Mua bản mềm Online: link