English literature, Nguyễn Chí Trung (Văn học Anh)