Enlarging your Vocabulary, Mở rộng vốn từ tiếng Anh, Nguyễn Thanh Chương