Essential phonetics for Ielts, phiên bản song ngữ, Lê Huy Lâm chú giải