Giao tiếp tiếng Anh căn bản về ngoại thương xuất nhập khẩu, Basic English for Foreign and Trade and Import-export, Kim Quang