Giáo trình đọc hiểu về Việt Nam, Selected readings on Vietnam (Trường Đại Học Hà Nội – Hanu)