Giáo trình Hán Nôm dành cho du lịch, Phạm Văn Khoái