Giáo trình thương mại quốc tế Hoa Việt, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục