Glimpses Of Viet Nam | Mai Lý Quảng, NXB Thế Giới. (sách đọc tham khảo tiếng anh du lịch)