Handbook of Medical Terminology, thuật ngữ y học, Anh – Việt – Hàn, The Vietnam – Korea freindship Clinic