Hoàn thiện kỹ năng viết luận tiếng anh, Nguyễn Sanh Phúc, A guide to writing