Học tiếng Hàn qua tranh ảnh, Kyoung Sook, Trần Thị Hường